Logboek van bewonerscommissie ‘De Doelen’

Posted by on 8 maart 2021

Introductie

Om u beter op de hoogte te kunnen houden van alle ontwikkelingen leek het ons het meest efficiënt om dat via deze weg te doen. Zo kunt u te allen tijde zelf kijken hoe de zaken er feitelijk voor staan. Steeds als er weer iets nieuws te melden valt nemen wij dat op in onderstaand logboek. Ons logboek begint met de maand juli 2020. In het logboek staan ook in de media verschenen artikelen. Waar wij dat zinvol achten, plaatsen we daar aanvullingen resp. kanttekeningen van de BC bij.

Logboek

Juli 2020

De gemeente draagt drie kandidaten aan voor de selectie van een extern deskundige die zal oordelen over
het Sociaal Plan en het vervangend woningaanbod. Zowel De Sleutels als de HBE voegen daar elk één kandidaat aan toe.

31 juli 2020

Brief aan de bewoners van woningbouwvereniging De Sleutels (op initiatief van de gemeente) dat B&W in 14 juli besloten heeft tot sloop van het Stadsbouwhuis.

Augustus 2020

4 augustus 2020

In het kader van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) dient de BC een verzoek in bij de gemeente om inzage in alle vergaderstukken betreffende de ontwikkelingen van de Humanities Campus.
Dit inmiddels 3e verzoek betreft de periode van 9 januari t/m 4 augustus 2020. De eerste twee WOB verzoeken betroffen de periode februari 2017 t/m december 2019. Sinds januari 2020 vraagt de BC elk half jaar de stukken op.

29 augustus 2020

Naar aanleiding van genoemde bewonersbrief (zie 31 juli) van de Sleutels schrijft de BC aan de bewoners, dat de gemeenteraad nog moet beslissen over het Energiepark en de eventuele sloop van het Stadsbouwhuis.

September 2020

22 september 2020

BC neemt de WOB-stukken door op het Stadhuis, Stationsplein 147.

Oktober 2020

Na een sollicitatieronde kiest de gemeente als extern deskundige de door de HBE voorgedragen kandidaat Chiel Rottier. ( Voor info zie www.chielrottier.nl)

6 oktober 2020

Overleg tussen De Sleutels, HBE en BC om het sociaal plan te actualiseren. Dit is nodig vanwege wettelijke aanpassingen sinds het pre-concept voor dit plan in 2016 is opgesteld, waarna het aan de bewoners is voorgelegd en op een bewonersavond met hen besproken.

10 oktober 2020

HBE en BC ontvangen het bijgestelde concept sociaal plan van de Sleutels.

28 oktober 2020

Verkennend gesprek HBE met de door de gemeente aangestelde extern deskundige dhr. Chiel Rottier. Vanuit de gemeente heeft hij de opdracht het sociaal plan en het alternatieve woningaanbod te beoordelen.

November 2020

16 november 2020

Kennismaking en verkennend gesprek BC met dhr. Chiel Rottier. De oorspronkelijke planning was, dat HBE en BC dit gesprek gezamenlijk zouden voeren, maar door omstandigheden kon de BC pas op 16 november kennismaken.

23 november 2020

Tussenrapportage van extern deskundige, de heer Chiel Rottier, aan de gemeente.

28 november 2020

Brief van de HBE aan de bewoners waarin bijgevoegd het concept sociaal plan

30 november 2020

Brief van de Sleutels aan bewoners over de stand van zaken en planning.

December 2020

18 december 2020

– Brief college B&W aan de gemeenteraad met een update en als bijlage ‘impressies compensatie-aanbod’ alsmede de cv van de heer Chiel Rottier
Brief van de gemeente aan de bewoners met een update en de bijlage ‘impressies compensatieaanbod’

19 december 2020

– Leidsch Dagblad: Artikel:Concrete verhuisopties voor bewoners Leids Doelencomplex, maar pas in 2024

22 december 2020

Overleg van HBE en BC met Sleutels over het concept sociaal plan en de zorgen van BC en HBE over het compensatieaanbod, dat de Sleutels hen had toegestuurd.

31 december 2020

Bewonersverzet tegen bouw Campus’ uit het Leids Nieuwsblad.

Opmerking BC: Zowel de HBE als de BC hebben de auteur niet gesproken. Wel heeft de auteur de BC via de mail op 23 december gevraagd om aanvulling te geven op zijn stukje dat hij n.a.v. de brief van het College ( zie 18-12-’20) had opgesteld.
Deze mail zagen wij pas op 25 december. Die dag mailde de auteur ons ook nog dat de deadline de volgende dag 12 uur was. Hij gaf daarbij aan dat we konden volstaan met het mailen van wat sleutelwoorden en kernzinnen over het standpunt van de bewoners, hij kon dan zelf wel een stukje schrijven. De BC is het echter met een degelijke werkwijze niet eens, omdat dan niet zeker is dat de meningen van de bewoners op een juiste wijze worden weergegeven. En zelf een stukje schrijven op zo’n korte termijn was geen optie op eerste kerstdag.
De auteur is vervolgens verwezen naar deze site en het artikel over de bewonersenquête uit 2019.
Helaas heeft de auteur uit dat artikel overgenomen dat de gemeente alleen appartementen op de Plexus wilde bouwen. Dit is inmiddels achterhaald.

Januari 2021

03 januari 2021

BC dient een 4e WOB verzoek in bij de gemeente om inzage in alle stukken omtrent dit thema. Dit voor de periode van 1 augustus ’20 t/m 3 januari ’21.

10 januari 2021

De Sleutels ontvangt van de HBE een analyse van het op dat moment voorgestelde compensatieaanbod. Hierin wordt beschreven in welke mate het nu voorliggende woningaanbod aansluit bij de wensen van de bewoners. Dit op basis van de woonwensen die blijken uit de bewonersenquête (2019) en gegevens van De Sleutels omtrent woonduur.

11 januari 2021

– Op verzoek van de externe deskundige (de heer Rottier) stuurt de HBE hem een gezamenlijke reactie van HBE en BC op het sociaal plan en vervangend woningaanbod. (deze reactie is hier te vinden (PDF)).

– HBE en BC ontvangen van de gemeente de tussenrapportage van de extern deskundige (gedateerd 23 november)  een ‘Memo van Vastgoed’ met een studie naar de mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal woningen op de locatie Plexus.

15 januari 2021

N.a.v. collegebrief van 18 dec. ’20 aan de gemeenteraad interviewt Omroep Sleutelstad directeur van De Sleutels mw. van den Berg en BC de Doelen.

Reactie BC op Inleidende tekst op de site van Sleutelstad:
Het is niet zozeer dat de Sleutels ons geen gelijkwaardige woningen aanbiedt, maar het is de universiteit die de Sleutels geen gelijkwaardig aanbod aan doet. Er wordt gesteld dat ’de woningcorporatie en de universiteit het eens zijn over het bedrag…..en het aanbod van compensatiewoningen’’.

Opmerking BC: Er is vooralsnog alleen overeenstemming tussen universiteit en de Sleutels over de prijs die de universiteit bereid is te betalen voor het Doelencomplex, wanneer de plannen van de universiteit doorgaan. Omdat echter nog niet zeker is dat die plannen doorgaan is er sprake van een ‘intentie’- overeenkomst.

De Sleutels is op de hoogte van de zorgen die HBE en BC in december 2020 hebben geuit over het op dat moment voorgestelde compensatieaanbod. De opmerking dat ook Giny Schoemaker bang is voor onteigening klopt niet.

Wat betreft de extern deskundige die het sociaal plan en de aangeboden compensatie woonruimte gaat beoordelen: niet de bewonerscommissie, maar de HBE heeft hiervoor een kandidaat aangedragen.

16 januari 2021

Ook omroep West plaatst een bericht op haar site n.a.v. de collegebrief. Hiertoe had de schrijver eerst de voorzitter van de BC enkele vragen gesteld over de huidige stand van zaken rond het Doelencomplex.

Opmerking BC: Zie opmerking bij Sleutelstad over extern deskundige

17 januari 2021

Bericht op de site van nu.nl : Universiteit en de Sleutels financieel eens over Humanities Campus.

Opmerking BC: Voor opmerkingen bij dit artikel verwijzen we naar de opmerkingen die we hierboven schreven bij Sleutelstad, 15-01-’21.

22 januari 2021

Overleg HBE met Gemeente Leiden betreffende verbeterende aanpassingen in compensatieaanbod

27 januari 2021

De Mare Online: Bewoners zien alternatieve locaties niet zitten. ‘Wij worden afgescheept.

Februari 2021

5 februari 2021

– Overleg HBE met Gemeente Leiden betreffende verbeterende aanpassingen in compensatieaanbod

– De Sleutels vraagt per mail aan de BC om haar advies uit te brengen op de uitvoering van het besluit van De Sleutels om toe te werken naar een draagvlakmeting op basis van in de mail bijgevoegde documentatie (plattegronden Plexus, Paviusstraat, Langegracht) .
En advies op het plan van de Sleutels om herhuisvestingtraject van de bewoners in gang te zetten. De Sleutels geeft aan conform de Overlegwet graag uiterlijk 19 maart dit advies te ontvangen. Met de aanbevelingen van de onafhankelijk deskundige gaat De Sleutels nog aan de slag.

Opmerking BC: De plattegronden zijn nog altijd dezelfde als die de BC en HBE in december 2020 van de Sleutels hebben gekregen, dus nog zonder verbeterende aanpassingen.

8 februari 2021

De BC verzoekt De Sleutels om de adviestermijn pas in te laten gaan wanneer alle informatie (omtrent het aanbod) bekend is of vast staat.

9 februari 2021

De HBE vraagt om opheldering over de ‘deal’ waarvan Mareonline (zie 17 januari) zegt dat deze is gesloten. De Sleutels antwoordt, maar stuurt niet de gevraagde informatie.

10 februari 2021

Brief van De Sleutels aan de bewoners onder de titel ‘Een belangrijke stap op weg naar duidelijkheid’.
De Sleutels geeft hierin onder andere aan:

– dat zij uiterlijk op 19 maart een advies verwacht van de BC over het sociaal plan en het compensatieaanbod.
– dat ze in overleg met HBE en BC zal onderzoeken of, en zo ja welke, adviezen zij meeneemt in het definitieve plan.
– dat ze een informatiecentrum in Cleveringaplaats 10 gaan openen. In dit centrum zal in april een informatiefilm worden getoond, daarna zal een informatieboekje meegegeven worden. Na de film krijgt ieder huishouden een draagvlakformulier.

Opmerking BC: De inhoud van de brief is niet vooraf afgestemd met de BC. Over de aangekondigde draagvlakmeting heeft geen overleg plaatsgevonden met BC of HBE.

12 februari 2021

Overleg HBE, Gemeente Leiden en architect Plexus & Paviuslocaties betreffende verbeterende aanpassingen in het compensatieaanbod.

25 februari 2021

Overleg De Sleutels, BC, HBE

Opmerking BC: BC en HBE stellen zich op standpunt dat De Sleutels zich aan de regels van de overlegwet en het Sociaal Statuut moet houden

26 februari 2021

Overleg HBE, architect, Gemeente m.n. betreffende ontwerpen voor locaties Plexus & Pavius

 

Maart 2021

1 maart 2021

HBE licht bovenstaand standpunt van 25 februari schriftelijk toe in een brief aan De Sleutels

3 maart 2021

– Overleg HBE, BC en enkele bewoners die de BC willen assisteren
Brief van de gemeente (Carlo Cornelis) aan de bewoners met een uitnodiging voor een digitale informatiebijeenkomst.

Opmerking BC: Het plan van de gemeente staat haaks op het standpunt van De Sleutels. Zij vindt namelijk dat een digitale bijeenkomst niet gewenst is

4 maart 2021

– De BC ontvangt een mail van Marco Breur waarin hij aangeeft dat de brief van Carlo Cornelis niet is afgestemd met de Sleutels.
– Mail van de BC naar Carlo Cornelis n.a.v. zijn uitnodiging voor een digitale bijeenkomst

5 maart 2021

Overleg HBE, Gemeente over locaties en actuele gang van zaken

7 maart 2021

HBE stuurt een bewonersbrief met achtergrondinformatie.

STAND VAN ZAKEN begin maart 2021

  • Concept Sociaal Plan af
  • HBE en BC achten voorlopig compensatie-aanbod woningen nog ‘prematuur’
  • Extern deskundige Chiel Rottier brengt rapport uit aan de gemeente (brief nog niet openbaar)
  • HBE sinds eind januari in regelmatig overleg met gemeente
  • Verbeteringen in compensatieaanbod in onderzoek
  • De Sleutels lijkt eigen koers te gaan varen
Posted in: In het nieuws

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress