Besluitvorming over Doelencomplex tot nu toe

Alt teksts

Posted by on 8 maart 2018

Hoe is de besluitvorming over ons wooncomplex tot nu toe verlopen?

Wat wil de Universiteit?

Op vrijdag 13 november 2015 kregen de bewoners een brief van de Universiteit in de bus waarin werd aangegeven dat de Universiteit hun wooncomplex, bestaande uit 58 goede woningen, wilde slopen om de door haar benodigd geachte uitbreiding van haar vastgoed te realiseren. De Universiteit zag een vernieuwde Humanities Campus voor zich, die ook echt een Campusgevoel oproept.

Bij het nadenken daarover in de afgelopen jaren waren zij gaandeweg het Doeleneiland steeds meer als één Universiteitsterrein gaan zien. Zij hadden dan ook de wens om het gebied waar ons wooncomplex staat, “over te nemen en hier een nieuw onderwijsgebouw neer te zetten”.

Gelukkig konden ze zich voorstellen dat de brief de bewoners ongerust maakte en dat zij veel vragen hadden. Daarom organiseerden zij een inloopmiddag op 17 november.

Wat was de reactie van de bewoners?

De bewoners waren niet alleen ongerust geworden, ze waren zich rot geschrokken. Een groot deel van hen is vervolgens gezamenlijk naar de inloopmiddag op 17 november gegaan. Daar werden zij zeer uitgebreid voorgelicht over het Voorkeursmodel A van de Universiteit, waarin de woningen gesloopt zouden worden. Een plan B, waarbij het Doelencomplex behouden kan worden, was er naar zeggen van de directeur Vastgoed van de Universiteit niet eind 2015. In de loop van 2016 bleek de Universiteit overigens wel een plan B te hebben, waarin de huizen gewoon blijven staan, maar zij was daar duidelijk geen voorstander van.

Bewoners maakten die 17e november goed duidelijk dat ze absoluut niet weg wilden van de plek waar ze naar volle tevredenheid woonden, een aantal van hen al bijna 30 jaar.

Hoe reageerde de Universiteit hierop?

De Universiteit heeft vervolgens de bewoners een brief gestuurd, omdat er volgens haar kennelijk misverstanden waren ontstaan op 17 november. De Universiteit gaf aan dat de gemeente in de raadsvergadering in januari van 2016 nog helemaal geen besluit zou nemen over Voorkeursmodel A van de Universiteit.

Als dat al een misverstand was dat onder de bewoners leefde, was het zeker niet het belangrijkste gevoel tijdens en na de bijeenkomst op 17 november. De bewoners waren tijdens die bijeenkomst nog steeds in shock over de voorgenomen plannen en het feit dat hun woning daarvoor gesloopt zou moeten worden. De Universiteit probeerde hen ‘enthousiast’ te maken voor haar mooie campus en ging volledig voorbij aan de onrustgevoelens van de bewoners.

Toegezegd werd in de brief dat de Universiteit in 2016 ruim de tijd zou nemen om met de bewoners in gesprek te gaan en “de bewoners hebben uiteindelijk het laatste woord over een eventuele verhuizing. Volgens het sociaal statuut moet 70 procent van de bewoners instemmen met de sloop en de aangeboden alternatieven”(Brief aan Bewoners van College van Bestuur; 27 nov 2015).

Vervolgens heeft de Universiteit op 7 december nog een tweede bijeenkomst voor de bewoners georganiseerd, waar wederom aandacht werd besteed aan de bouwplannen van Voorkeursmodel A en de onvermijdelijke sloop van de woningen. Op de vraag naar andere plannen werd aangegeven dat het uiteraard iedereen vrij stond om andere plannen aan te dragen. De Universiteit zou daar serieus naar kijken.

Deze avond, waarbij ook de wethouder aanwezig was, die de plannen van de Universiteit onvoorwaardelijk leek te steunen, heeft de stemming onder de bewoners bepaald niet verhoogd.

Wat besloot de gemeenteraad?

In de raadscommisie van 10 december werd de Nota van Uitgangspunten van de Universiteit besproken, de bewoners hebben in die vergadering van hun inspreekrecht gebruik gemaakt. Dat kun je hier zien op de website van de gemeente.

Daarna heeft de gemeenteraad op 21 januari 2016 besloten:

“uitsluitend tot sloop te zullen besluiten indien overeenstemming tussen de Universiteit en de Sleutels is bereikt”.

 

Uitkomst van het overleg in 2016 en de reactie van de Universiteit daarop

Vervolgens is er overleg gevoerd in een klankbordgroep van de Universiteit met allerlei betrokkenen. Aan het eind daarvan werd duidelijk dat de in het raadsbesluit als voorwaarde voor sloop genoemde overeenstemming niet was bereikt, de Sleutels niet zou meewerken aan sloop van de huizen. De Sleutels baseerde zich hierbij op de rapportage van de Heer Hermans, stedenbouwkundige. Duidelijk was ook dat de 70% instemming onder de bewoners absoluut niet gehaald zou worden.

Dat was uiteraard teleurstellend voor de Universiteit, maar gelukkig was er vanuit de klankbordgroep een goed alternatief aangedragen. Hierin konden de huizen gewoon blijven staan en kreeg de Universiteit ook de benodigd geachte uitbreiding en zelfs het door hen zo gewenste grasveld, waar docenten en studenten elkaar konden treffen.

Hoe heeft de gemeenteraad gereageerd op deze uitkomst?

In de maanden februari tot en met juni 2017 is er vervolgens overlegd tussen gemeente en Universiteit, in april nam de gemeente de regie van de Universiteit over. Met de bewoners is in deze periode niet gesproken.

Op 6 juli 2017is een nieuw raadsbesluit genomen, waarin onder meer staat:

‘dat het Campusmodel, dat sloop van het wooncomplex van de Sleutels in zich heeft, het enige vertrekpunt is voor verdere uitwerking naar een stedenbouwkundig plan.”

 

De voorwaarde overeenstemming tussen Universiteit en de Sleutels is in dit besluit dus volledig geschrapt. Daarmee staat het tweede besluit niet alleen lijnrecht tegenover het eerste raadsbesluit, maar is het ook strijdig met het Huurrecht geworden.

Gevaar van precedentwerking?

Ons inziens houdt het aannemen van dit raadsbesluit, dat het Huurrecht feitelijk aan de kant schuift, het risico in zich dat er een precedent geschapen wordt.

Immers, als het Doelencomplex tegen de zin van een groot deel van de bewoners en de Sleutels toch wordt gesloopt voor de Campusplannen van de Universiteit, is dit mogelijk geworden door dit vreemde raadsbesluit, waarmee eigenlijk de huurbescherming voor alle Leidse huurders op het spel wordt gezet.

Wat gebeurt er dan als de Universiteit of een andere kapitaalkrachtige organisatie of bedrijf in de toekomst denkt nog meer ruimte nodig te hebben en haar oog heeft laten vallen op een ander stukje Leiden waar huurwoningen staan? Hoe reageert de gemeente dan?

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gezien de opmerkelijke wijze waarop de besluitvorming over de Campus in de huidige gemeenteraad is verlopen, zijn wij er bepaald niet rouwig om dat deze vervangen gaat worden door een nieuwe gemeenteraad. Wij zijn door deze gang van zaken zeer teleurgesteld in de gemeente en we vragen ons in gemoede af waarom de gemeente is afgeweken van het eerder vastgestelde proces.

Binnenkort komt er een nieuwe gemeenteraad, die hopelijk naast de belangen van de Universiteit ook de belangen van haar bewoners hoog in haar vaandel heeft staan.

Wij willen tot slot vermelden welke partijen op 6 juli 2017 tegen het tweede raadsvoorstel hebben gestemd en daarmee achter de bewoners zijn blijven staan. Dit waren in alfabetische volgorde:

  • ChristenUnie (CU)
  • Partij voor de Dieren (PvdD)
  • Socialistische Partij (SP)
Posted in: In het nieuws

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress