Wat gaan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad doen?

Posted by on 17 oktober 2018

 

Wat  gaan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad  doen ten aanzien van de Humanities Campus op het Doelenterrein?

Bij ons rijst meer en meer de vraag waarom het vorige college en in het verlengde daarvan de vorige gemeenteraad zich zo weinig sterk gemaakt heeft voor de belangen van de bewoners in het hele proces rondom de Humanities Campus.  Men luisterde toch vooral naar de universteit en lijkt de bewonerscommissie,  sprekend namens  de bewoners van het Doelencomplex,  niet echt te willen horen.

Wij hopen dat het nieuwe college en gemeenteraad zich wel sterker zullen maken voor de bewoners.  Over onze toekomst gaat dezelfde wethouder als in 2017, van hem verwachten we helaas niet veel goeds. Maar hopelijk is deze gemeenteraad  wat kritischer en volgt zij niet blindelings de wethouder. Daarom in bijgaand stuk de nodige informatie die ons inziens van groot belang is, wil de gemeenteraad een weloverwogen besluit over onze toekomst kunnen nemen.

De vorige raad beschikte in juli 2017, toen zij instemde met het voorstel van B&W, niet over alle relevante informatie.

In dit stuk geven we onder meer aan om welke relevante informatie het gaat, zodat de huidige gemeenteraad wel goed geïnformeerd zal zijn.

Het rapport van professor Hermans

De second opinion van Prof. Hermans (stedenbouwkundige uit Delft). Dit rapport vormde mede de aanleiding voor de Sleutels om te besluiten niet mee te werken aan de sloop.  Wij hebben dit rapport op deze site  gezet.

De reactie van de BC op het eindverslag van de  procesbegeleider

In 2016 is door de gemeente een onafhankelijk procesbegeleider aangesteld om ervoor te zorgen dat de participatietrajecten in 2016 zorgvuldig verliepen en dat daarbij ieders belangen werden vertegenwoordigd.

In de opdracht van de procesbegeleider wordt aangegeven dat parallel aan de klankbordgroep in 2016 een overlegtraject zal plaatsvinden van De Sleutels, samen met de universiteit, met de bewoners van de 58 woningen aan de Doelensteeg.

De raadsleden hebben het eindrapport van de procesbegeleider op 4 april 2017 ontvangen. Helaas bevatte dit rapport belangrijke fouten, die we nooit hebben kunnen toelichten. Hij schetst onder meer een behoorlijk vertekend beeld van:

  • de wijze waarop het overlegtraject tussen universiteit en bewonerscommissie is verlopen,
  • de wijze waarop de procesbegeleider dit overlegtraject (niet) heeft gefaciliteerd.

Bij de diverse overleggen met de Sleutels  was de universiteit niet aanwezig, terwijl dat wel de bedoeling was. Wij hebben de procesbegeleider herhaaldelijk gewezen op het feit dat de Universiteit geacht werd bij dit overleg aanwezig te zijn. Hij vond van niet, wist ook niet waar we dat op baseerden.

Op 11 oktober zijn wij opgestapt uit de klankbordgroepvergadering , onder anderen omdat wij tot dan toe nog steeds geen overleg met de universiteit hadden.  Dit hebben we toen ook aangegeven. Pas daarna heeft de universiteit contact met ons opgenomen en het overleg met ons gestart. Het eerste overleg was op 27 oktober.

De opmerking van de procesbegeleider dat hij ‘de universteit geadviseerd heeft om, naast de klankbordgroep, de bewonerscommissie en de HBE ook een apart overleg aan te bieden’ is voor ons onverteerbaar.

Uit zijn toevoeging ‘de universteit  heeft direct de gelegenheid geboden voor dit extra overleg’ blijkt dat zijn advies in ieder geval rijkelijk laat gegeven moet zijn, het overleg startte immers pas op 27 oktober!

Ook stelt hij dat het overleg tussen universteit en BC/HBE gelukkig al gestart was toen wij op 11 oktober wegliepen uit de klankbordgroep.  Die constatering is apert onjuist, dat overleg startte pas op 27 oktober, nadát  wij opgestapt waren uit de klankbordgroep.

Pas tijdens een van die overleggen in november/december heeft de universiteit ons duidelijk gemaakt dat zij met de Sleutels afgesproken hadden het overleg met ons door alléén de Sleutels te laten voeren. Wij waren daar, als beoogd deelnemende partij, totaal niet in gekend. En ook de procesbegeleider heeft ons daarvan nooit op de hoogte gesteld.

Zijn conclusie dat alle betrokkenen/belanghebbenden in voldoende mate en op gelijke wijze konden deelnemen aan de participatietrajecten, klopt simpelweg niet.

De wethouder heeft jammer genoeg geen enkele aanleiding gezien om in de periode, tussen de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep (februari2017) en het raadsvoorstel uit juni 2017, contact op te nemen met de bewonerscommissie,  laat staan met hen van gedachten te wisselen over dit eindverslag.

Wij kunnen alleen maar hopen, dat het overleg tussen gemeente en Universiteit, dat in de genoemde periode wél plaatsvond, niet ook dit eindverslag  heeft betroffen.

Inspreken is mooi, echt gehoord worden is een stuk beter

Een aantal bewoners en de HBE (Huurders Belangenvereniging de Eendracht) hebben zowel in december 2015 als in juni 2017 gebruik gemaakt van hun recht om in te spreken bij de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling.

Beide keren vielen de gemeenteraadsleden bijna over elkaar heen om aan te geven hoezeer ze meeleefden met de bewoners. Dat waarderen wij uiteraard zeer, maar niet als het achteraf loze woorden blijken te zijn.

In december 2015 was men nog duidelijk geschokt door de tamelijk grove wijze waarop de universiteit de bewoners had gemeend te moeten meedelen dat hun huizen gesloopt moesten worden. Dit medeleven leidde dan ook tot wijzigingen in het raadsvoorstel van B&W in januari 2016.

Voor de bewoners was daarvan de allerbelangrijkste:

2d.  Aan het eind van deze trajecten uitsluitend tot sloop te zullen besluiten indien overeenstemming  tussen de universiteit en De Sleutels is bereikt en de huurwoningen tijdig worden  gecompenseerd zodat de woningvoorraad voor sociale woningen niet afneemt.

Echter, in juli 2017 werd een volgend raadsvoorstel van B&W door de meerderheid van de raad klakkeloos overgenomen. Een raadsvoorstel waarin deze wijziging, die in januari 2016 door de raad zélf was aangebracht, gewoon weer geschrapt was. Oog voor de belangen van bewoners kent blijkbaar maar een beperkte houdbaarheidsdatum!

Heeft men tijdens de commissievergadering in juni 2017 wel goed geluisterd naar de bewoners en gehoord hoe de universiteit de uitkomst van het gelopen traject gewoon aan de kant geschoven heeft. En dat zij vervolgens kans gezien heeft om bij B&W haar voorkeursplan, inhoudende sloop van onze woningen, gewoon door te drukken! Hoe dat gelukt is weten we niet, daar kunnen we alleen maar naar raden.

Zeker is wel dat de Universiteit een rijke en machtige bewoner van de stad is, daar kun je als eenvoudige burger heel moeilijk tegenop. Maar daarvoor heb je gelukkig een gekozen gemeentelijk bestuur, dat voor de belangen van de burgers opkomt. Toch?

Wethouder als regisseur?

In april 2017, zei de wethouder, toen hij de regie van de Universiteit overnam:

alle betrokken partijen zullen nodig zijn om in een goed participatief proces tot een oplossing te komen. De kaders zoals de raad die heeft meegegeven, blijven van toepassing en vormen het vertrekpunt voor de vervolgaanpak.’

Opvallend dat hij in dat goede participatief proces niet alleen de kaders, zoals de raad die had aangegeven in januari 2016, is vergeten, maar ook ons als vertegenwoordigers van de bewoners.

Want in de periode februari 2017-juni 2017 is er wel overleg geweest tussen gemeente en universiteit en geen énkele keer tussen gemeente en bewonerscommissie!

In april 2017 merkte de wethouder in een interpellatiedebat op: ‘deze vervolgaanpak is nodig omdat het traject, volgend uit het raadsbesluit van januari 2016, is gestrand

Maar in de vergadering op 27 juni 2017 zegt hij:

Het proces van participatie is weliswaar geheel doorlopen, maar De Sleutels koos ervoor om uit het proces te stappen’.

Dit komt nogal vreemd over en de verwarring bij ons (en bij de wethouder zelf, zo lijkt het) neemt nog meer toe als hij, in de raadsvergadering van 27 juni 2017, op een vraag van de SP antwoordt:

Het is met een reden dat het oorspronkelijke punt 2b uit de Nota van Uitgangspunten* is gehaald. Dat is de reden dat De Sleutels vroegtijdig is afgehaakt uit het participatietraject.’

(*bedoeld wordt punt 2 d uit het raadsbesluit januari 2016)

Als wij bovenstaande opmerking proberen te interpreteren, dan lezen wij er in dat de wethouder van mening is dat het verwijderen van het punt 2d eigenlijk een soort logisch gevolg is van het feit dat er geen overeenstemming  tussen Sleutels en universiteit bereikt is.

Met andere woorden:  in het raadsbesluit van januari 2016 wordt aangegeven dat een mogelijke uitkomst van het participatietraject is, dat er geen overeenstemming met de Sleutels komt (zie 2d hierboven).  Maar als dat gebeurt, dan blijkt dat men die uitkomst eigenlijk gewoon niet WIL, althans de universiteit niet en de wethouder niet! Die schrapt gewoon even 2d!

Samenvattend:

Het traject in 2016 was niet gestrand, maar geheel doorlopen. Met als uitkomst dat er geen overeenkomst bereikt was met de Sleutels, die van mening was dat er geen noodzaak voor sloop was.

Hadden alle partijen die uitkomst niet gewoon moeten respecteren?

Posted in: BC aan het woord

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress