Logboek van bewonerscommissie ‘De Doelen’

Posted by on 8 maart 2021

Introductie

Om u beter op de hoogte te kunnen houden van alle ontwikkelingen leek het ons het meest efficiënt om dat via deze weg te doen. Zo kunt u te allen tijde zelf kijken hoe de zaken er feitelijk voor staan. Steeds als er weer iets nieuws te melden valt nemen wij dat op in onderstaand logboek. Ons logboek begint met de maand juli 2020. In het logboek staan ook in de media verschenen artikelen. Waar wij dat zinvol achten, plaatsen we daar aanvullingen resp. kanttekeningen van de BC bij.

Logboek

Juli 2020

De gemeente draagt drie kandidaten aan voor de selectie van een extern deskundige die zal oordelen over
het Sociaal Plan en het vervangend woningaanbod. Zowel De Sleutels als de HBE voegen daar elk één kandidaat aan toe.

31 juli 2020

Brief aan de bewoners van woningbouwvereniging De Sleutels (op initiatief van de gemeente) dat B&W in 14 juli besloten heeft tot sloop van het Stadsbouwhuis.

Augustus 2020

4 augustus 2020

In het kader van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) dient de BC een verzoek in bij de gemeente om inzage in alle vergaderstukken betreffende de ontwikkelingen van de Humanities Campus.
Dit inmiddels 3e verzoek betreft de periode van 9 januari t/m 4 augustus 2020. De eerste twee WOB verzoeken betroffen de periode februari 2017 t/m december 2019. Sinds januari 2020 vraagt de BC elk half jaar de stukken op.

29 augustus 2020

Naar aanleiding van genoemde bewonersbrief (zie 31 juli) van de Sleutels schrijft de BC aan de bewoners, dat de gemeenteraad nog moet beslissen over het Energiepark en de eventuele sloop van het Stadsbouwhuis.

September 2020

22 september 2020

BC neemt de WOB-stukken door op het Stadhuis, Stationsplein 147.

Oktober 2020

Na een sollicitatieronde kiest de gemeente als extern deskundige de door de HBE voorgedragen kandidaat Chiel Rottier. ( Voor info zie www.chielrottier.nl)

6 oktober 2020

Overleg tussen De Sleutels, HBE en BC om het sociaal plan te actualiseren. Dit is nodig vanwege wettelijke aanpassingen sinds het pre-concept voor dit plan in 2016 is opgesteld, waarna het aan de bewoners is voorgelegd en op een bewonersavond met hen besproken.

10 oktober 2020

HBE en BC ontvangen het bijgestelde concept sociaal plan van de Sleutels.

28 oktober 2020

Verkennend gesprek HBE met de door de gemeente aangestelde extern deskundige dhr. Chiel Rottier. Vanuit de gemeente heeft hij de opdracht het sociaal plan en het alternatieve woningaanbod te beoordelen.

November 2020

16 november 2020

Kennismaking en verkennend gesprek BC met dhr. Chiel Rottier. De oorspronkelijke planning was, dat HBE en BC dit gesprek gezamenlijk zouden voeren, maar door omstandigheden kon de BC pas op 16 november kennismaken.

23 november 2020

Tussenrapportage van extern deskundige, de heer Chiel Rottier, aan de gemeente.

28 november 2020

Brief van de HBE aan de bewoners waarin bijgevoegd het concept sociaal plan

30 november 2020

Brief van de Sleutels aan bewoners over de stand van zaken en planning.

December 2020

18 december 2020

– Brief college B&W aan de gemeenteraad met een update en als bijlage ‘impressies compensatie-aanbod’ alsmede de cv van de heer Chiel Rottier
Brief van de gemeente aan de bewoners met een update en de bijlage ‘impressies compensatieaanbod’

19 december 2020

– Leidsch Dagblad: Artikel:Concrete verhuisopties voor bewoners Leids Doelencomplex, maar pas in 2024

22 december 2020

Overleg van HBE en BC met Sleutels over het concept sociaal plan en de zorgen van BC en HBE over het compensatieaanbod, dat de Sleutels hen had toegestuurd.

31 december 2020

Bewonersverzet tegen bouw Campus’ uit het Leids Nieuwsblad.

Opmerking BC: Zowel de HBE als de BC hebben de auteur niet gesproken. Wel heeft de auteur de BC via de mail op 23 december gevraagd om aanvulling te geven op zijn stukje dat hij n.a.v. de brief van het College ( zie 18-12-’20) had opgesteld.
Deze mail zagen wij pas op 25 december. Die dag mailde de auteur ons ook nog dat de deadline de volgende dag 12 uur was. Hij gaf daarbij aan dat we konden volstaan met het mailen van wat sleutelwoorden en kernzinnen over het standpunt van de bewoners, hij kon dan zelf wel een stukje schrijven. De BC is het echter met een degelijke werkwijze niet eens, omdat dan niet zeker is dat de meningen van de bewoners op een juiste wijze worden weergegeven. En zelf een stukje schrijven op zo’n korte termijn was geen optie op eerste kerstdag.
De auteur is vervolgens verwezen naar deze site en het artikel over de bewonersenquête uit 2019.
Helaas heeft de auteur uit dat artikel overgenomen dat de gemeente alleen appartementen op de Plexus wilde bouwen. Dit is inmiddels achterhaald.

Januari 2021

03 januari 2021

BC dient een 4e WOB verzoek in bij de gemeente om inzage in alle stukken omtrent dit thema. Dit voor de periode van 1 augustus ’20 t/m 3 januari ’21.

10 januari 2021

De Sleutels ontvangt van de HBE een analyse van het op dat moment voorgestelde compensatieaanbod. Hierin wordt beschreven in welke mate het nu voorliggende woningaanbod aansluit bij de wensen van de bewoners. Dit op basis van de woonwensen die blijken uit de bewonersenquête (2019) en gegevens van De Sleutels omtrent woonduur.

11 januari 2021

– Op verzoek van de externe deskundige (de heer Rottier) stuurt de HBE hem een gezamenlijke reactie van HBE en BC op het sociaal plan en vervangend woningaanbod. (deze reactie is hier te vinden (PDF)).

– HBE en BC ontvangen van de gemeente de tussenrapportage van de extern deskundige (gedateerd 23 november)  een ‘Memo van Vastgoed’ met een studie naar de mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal woningen op de locatie Plexus.

15 januari 2021

N.a.v. collegebrief van 18 dec. ’20 aan de gemeenteraad interviewt Omroep Sleutelstad directeur van De Sleutels mw. van den Berg en BC de Doelen.

Reactie BC op Inleidende tekst op de site van Sleutelstad:
Het is niet zozeer dat de Sleutels ons geen gelijkwaardige woningen aanbiedt, maar het is de universiteit die de Sleutels geen gelijkwaardig aanbod aan doet. Er wordt gesteld dat ’de woningcorporatie en de universiteit het eens zijn over het bedrag…..en het aanbod van compensatiewoningen’’.

Opmerking BC: Er is vooralsnog alleen overeenstemming tussen universiteit en de Sleutels over de prijs die de universiteit bereid is te betalen voor het Doelencomplex, wanneer de plannen van de universiteit doorgaan. Omdat echter nog niet zeker is dat die plannen doorgaan is er sprake van een ‘intentie’- overeenkomst.

De Sleutels is op de hoogte van de zorgen die HBE en BC in december 2020 hebben geuit over het op dat moment voorgestelde compensatieaanbod. De opmerking dat ook Giny Schoemaker bang is voor onteigening klopt niet.

Wat betreft de extern deskundige die het sociaal plan en de aangeboden compensatie woonruimte gaat beoordelen: niet de bewonerscommissie, maar de HBE heeft hiervoor een kandidaat aangedragen.

16 januari 2021

Ook omroep West plaatst een bericht op haar site n.a.v. de collegebrief. Hiertoe had de schrijver eerst de voorzitter van de BC enkele vragen gesteld over de huidige stand van zaken rond het Doelencomplex.

Opmerking BC: Zie opmerking bij Sleutelstad over extern deskundige

17 januari 2021

Bericht op de site van nu.nl : Universiteit en de Sleutels financieel eens over Humanities Campus.

Opmerking BC: Voor opmerkingen bij dit artikel verwijzen we naar de opmerkingen die we hierboven schreven bij Sleutelstad, 15-01-’21.

22 januari 2021

Overleg HBE met Gemeente Leiden betreffende verbeterende aanpassingen in compensatieaanbod

27 januari 2021

De Mare Online: Bewoners zien alternatieve locaties niet zitten. ‘Wij worden afgescheept.

Februari 2021

5 februari 2021

– Overleg HBE met Gemeente Leiden betreffende verbeterende aanpassingen in compensatieaanbod

– De Sleutels vraagt per mail aan de BC om haar advies uit te brengen op de uitvoering van het besluit van De Sleutels om toe te werken naar een draagvlakmeting op basis van in de mail bijgevoegde documentatie (plattegronden Plexus, Paviusstraat, Langegracht) .
En advies op het plan van de Sleutels om herhuisvestingtraject van de bewoners in gang te zetten. De Sleutels geeft aan conform de Overlegwet graag uiterlijk 19 maart dit advies te ontvangen. Met de aanbevelingen van de onafhankelijk deskundige gaat De Sleutels nog aan de slag.

Opmerking BC: De plattegronden zijn nog altijd dezelfde als die de BC en HBE in december 2020 van de Sleutels hebben gekregen, dus nog zonder verbeterende aanpassingen.

8 februari 2021

De BC verzoekt De Sleutels om de adviestermijn pas in te laten gaan wanneer alle informatie (omtrent het aanbod) bekend is of vast staat.

9 februari 2021

De HBE vraagt om opheldering over de ‘deal’ waarvan Mareonline (zie 17 januari) zegt dat deze is gesloten. De Sleutels antwoordt, maar stuurt niet de gevraagde informatie.

10 februari 2021

Brief van De Sleutels aan de bewoners onder de titel ‘Een belangrijke stap op weg naar duidelijkheid’.
De Sleutels geeft hierin onder andere aan:

– dat zij uiterlijk op 19 maart een advies verwacht van de BC over het sociaal plan en het compensatieaanbod.
– dat ze in overleg met HBE en BC zal onderzoeken of, en zo ja welke, adviezen zij meeneemt in het definitieve plan.
– dat ze een informatiecentrum in Cleveringaplaats 10 gaan openen. In dit centrum zal in april een informatiefilm worden getoond, daarna zal een informatieboekje meegegeven worden. Na de film krijgt ieder huishouden een draagvlakformulier.

Opmerking BC: De inhoud van de brief is niet vooraf afgestemd met de BC. Over de aangekondigde draagvlakmeting heeft geen overleg plaatsgevonden met BC of HBE.

12 februari 2021

Overleg HBE, Gemeente Leiden en architect Plexus & Paviuslocaties betreffende verbeterende aanpassingen in het compensatieaanbod.

25 februari 2021

Overleg De Sleutels, BC, HBE

Opmerking BC: BC en HBE stellen zich op standpunt dat De Sleutels zich aan de regels van de overlegwet en het Sociaal Statuut moet houden

26 februari 2021

Overleg HBE, architect, Gemeente m.n. betreffende ontwerpen voor locaties Plexus & Pavius

 

Maart 2021

1 maart 2021

HBE licht bovenstaand standpunt van 25 februari schriftelijk toe in een brief aan De Sleutels

3 maart 2021

Uitnodiging namens de gemeente, De Sleutels en de universiteit aan de bewoners voor digitale informatiebijeenkomst op 10 maart over de compensatielocaties.
Reactie van De Sleutels: in een mail van 4 maart laat De Sleutels ons weten, dat deze uitnodiging niet mede namens De Sleutels is.
Opm. BC : BC en een bewoner hebben bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen deze digitale avond daar het zo’n gevoelig onderwerp betreft en de bewoners daarom de informatie liever samen ontvangen. De avond had fysiek georganiseerd kunnen worden in een grote ruimte voor 30 man.

– Overleg HBE, BC en enkele bewoners die de BC willen assisteren
Brief van de gemeente (Carlo Cornelis) aan de bewoners met een uitnodiging voor een digitale informatiebijeenkomst.

Opmerking BC: Het plan van de gemeente staat haaks op het standpunt van De Sleutels. Zij vindt namelijk dat een digitale bijeenkomst niet gewenst is

4 maart 2021

– De BC ontvangt een mail van Marco Breur waarin hij aangeeft dat de brief van Carlo Cornelis niet is afgestemd met de Sleutels.
– Mail van de BC naar Carlo Cornelis n.a.v. zijn uitnodiging voor een digitale bijeenkomst

5 maart 2021

Overleg HBE, Gemeente over locaties en actuele gang van zaken

7 maart 2021

HBE stuurt een bewonersbrief met achtergrondinformatie.

STAND VAN ZAKEN begin maart 2021

  • Concept Sociaal Plan af
  • HBE en BC achten voorlopig compensatie-aanbod woningen nog ‘prematuur’
  • Extern deskundige Chiel Rottier brengt rapport uit aan de gemeente (brief nog niet openbaar)
  • HBE sinds eind januari in regelmatig overleg met gemeente
  • Verbeteringen in compensatieaanbod in onderzoek
  • De Sleutels lijkt eigen koers te gaan varen

8 maart 2021

Digitale infobijeenkomst over Energiepark, waarin o.a. de compensatiewoningen op de plek van het SBH getoond en besproken werden.

9 maart 2021

Brief van De Sleutels aan BC en HBE als reactie op hun de brief van1 mrt(zie boven):
19 maart vervalt als einddatum waarop BC haar advies moet inleveren, een nieuwe datum wordt vastgesteld als t BC en HBE alle gevraagde info hebben.

10 maart 2021

Digitale infoavond door de gemeente(dhr. Dirkse en dhr. Cornelis).
Opm. BC: Dit was geen succes. Een deel van de bewoners heeft geen pc, een ander deel had veel technische problemen: geen geluid, moeite met inloggen, etc.
Tevens bleek achteraf de avond ook toegankelijk te zijn geweest voor buitenstaanders waaronder de universiteit en 2 journalisten. De bewoners waren hiervan tevoren niet op de hoogte gesteld, meerderen waren onaangenaam verrast dat de universiteit ook had meegekeken.
De info is diezelfde avond op papier bezorgd onder de bewoners.

11 maart 2021

– Universiteit plaatst een verslagje van de infoavond op haar site
– De BC stuurt een bewonersbrief waarin reacties worden gevraagd n.a.v. de infoavond. Dit mede ter voorbereiding van ons advies aan De Sleutels later.
– 4 bewoners zijn gevraagd en bereid gevonden om de BC waar nodig te ondersteunen: 1 van hen is aspirant BC-lid totdat er weer fysiek een bewonersavond gehouden kan worden en bewoners hun stem hierover kunnen uitbrengen.
– BC heeft contact met dhr. Leefmans van het LD voor een artikel n.a.v. de infoavond.

12 maart 2021

– BC reactie op het conceptbericht van dhr. Schuurman van het Leids Nieuwsblad over de infoavond.

15 maart 2021

Artikel van BC voor het aprilnummer gemaild naar de Hart van de Stadkrant.

16 maart 2021

Bewonersbrief met de vraag of de BC de verzamelde reacties op de infoavond tot een anonieme vragenlijst mag maken voor de gemeente. De bewoners geven aan dit geen probleem te vinden.

16-25 maart 2021

Opstellen vragenlijst uit alle reacties van bewoners.

18 maart 2021

Leids Nieuwsblad: Deskundige: > Impasse rond sloop Doelencomplex duurt voort (pag 9.)
– Interview met Vincent Bongers van De Mare n.a.v. de digitale infoavond.

25 maart 2021

BC mailt vragenlijst bewoners naar de heren Dirkse en Cornelis van de gemeente.

26 maart 2021

Overleg van De Sleutels met BC/HBE. Update over aanpassingen aan compensatielocaties die o.a. geadviseerd zijn door dhr. Rottier. De geplande onderwerpen communicatie & procedure draagvlakmeting kwamen nog niet aan bod.

28 maart 2021

Sleutelstad: Ontwerp bestemmingsplan humanities campus ligt vanaf 2 april ter inzage.

Opmerking BC : Nog geen woord hierover in de Stadskrant van 25 maart !

29 maart 2021

Vragenlijst verspreid onder de bewoners.

April 2021

1 april 2021

– Stadskrant: ontwerp bestemmingsplan humanities campus ligt vanaf 2 april ter inzage voor zienswijzen tot en met 13 mei.

2 april 2021

Artikel op Omroep West van Tom van der Horst n.a.v. interview met de BC over o.a. de infoavond: Omstreden plan ter inzage: waarom wil Universiteit Leiden uitbreiden in binnenstad.

12 april 2021

Bewonersbrief met de mededeling dat het bestemmingsplan ter inzage ligt.

13 april 2021

A. 13 april BC en HBe ontvangen van de heer Rottier cc een mail van hem aan de heer Cornelis. In die mail antwoordt de heer Rottier op de vraag van de heer Cornelis of met aanpassingen in het compensatieaanbod diens adviezen voldoende zijn opgevolgd en of er in totaliteit een acceptabel aanbod ligt. Dhr. Rottier antwoordt aan dhr. Cornelis, dat
– een beoordeling alleen kan geschieden op basis van het complete beeld: alle aanbevelingen op rij met daarachter de controleerbare realisatie, dan wel heldere uitleg waarom aan bepaalde adviezen (nog?) geen invulling gegeven kan worden.
– Een antwoord op de vraag of er nu in totaliteit een acceptabel aanbod ligt kan alleen beantwoord worden door de 3 verantwoordelijke partijen: universiteit, gemeente, woningcorporatie.
– Degenen die het resultaat in eerste instantie dienen te beoordelen toch de bewoners ( en hun vertegenwoordigers) zelf zijn; zij hebben daartoe de wettelijke middelen van het gekwalificeerd adviesrecht en de draagvlakmeting.

B. Overleg van De Sleutels met BC en HBE betreffende
verdere uitleg aanpassingen aan compensatielocaties aan de hand van plattegronden.. Afspraken over communicatie en procedure draagvlakmeting zet dhr. Schutgens op papier. Zo worden er géén stemmen ‘nagerooid’ bij bewoners die ‘nee’ stemmen bij deze meting. Eventueel wel bij bewoners die niet stemmen.

14 april 2021

Dhr. Cornelis gaat een infoavond organiseren in het Plexus gebouw voor de buurtbewoners rond de Plexus.

De Sleutels mailt HBE en BC informatie over de gemaakte afspraken tussen universiteit, DUWO en De Sleutels:
– Huuropslag per hoger energielabel van €10,- per label
– Een huurverhoging per extra m2 woonruimte

19 april 2021

De BC mailt de manager Vastgoed van De Sleutels: de info rond de communicatie en procedure draagvlakmeting tot op heden niet ontvangen. Deze heeft de BC wel nodig om een advies te kunnen schrijven.

21 april 2021

De directeur van de Sleutels informeert de BC dat zij uiterlijk 21 mei een advies verwacht m.b.t. tot voorliggend compensatieaanbod. Afspraken die Manager Vastgoed op papier zou zetten ontbreken nog steeds.

23 april 2021

– Overleg over zienswijzen die we gaan indienen met alle mensen die een zienswijze gaan indienen, de zg. ‘Cleveringagroep’ (deze groep kwam in 2019 bij elkaar om de inspraak voor het Raadsvoorstel van dat jaar voor te bereiden).
– De BC vraagt, n.a.v. de brief van 21 april, aan de directeur om een adviestermijn van zes weken.
– De BC ontvangt van de gemeente de antwoorden op vragen van bewoners.

 

26 april 2021

– De directeur van De Sleutels gaat niet akkoord met een adviestermijn van 6 weken en geeft aan, dat ze hoopt dat het de BC lukt het advies op 21 mei in te leveren.
– De door de gemeente beantwoorde vragenlijst wordt door de BC verspreid onder de bewoners.
– De BC mailt de sociaal projectbegeleider van De Sleutels ter herinnering aan de gemaakte afspraak op ons overleg van 26 maart jl. dat hij het stappenplan communicatie en een afsprakenlijstje zou mailen naar BC en HBE.

27 april 2021

Overleg via Teams van de BCgroep met de HBE. De BCgroep bestaat uit de BC en 4 bewoners die de BC ondersteunen. Een van hen is aspirant bewonerscommissielid. Vanwege corona kon hij tot op heden nog niet door de bewoners gekozen worden op een fysieke bewonersavond. Maar dit gaat uiteraard wel gebeuren zodra een fysieke bewonersavond organiseren weer mogelijk is.

Mei 2021

6 mei 2021

HBE brengt advies uit over het compensatieaanbod [PDF bijlage]

7 mei 2021

De Sleutels geeft aan de HBE via de mail aan een zienswijze te hebben ingediend op het bestemmingsplan Humanities Campus. (PDF bijlage)

8 mei 2021

Tweede overleg met de Cleveringagroep over onze zienswijzen.

10 mei 2021

De voorzitter van onze wijkvereniging PAL (= Pieters- en Academiewijk, Levendaal-west) heeft ook een zienswijze (PDF) ingediend.

11 mei 2021

HBE dient zienswijze in op het bestemmingsplan Humanities Campus [PDF bijlage]

12 mei 2021

BC mailt haar zienswijze (PDF) naar het College en de Raad van de gemeente.
– De gemeente nodigt de omwonenden van de Plexus uit voor een digitale infoavond op 25 mei omtrent de plannen voor de Plexuslocatie. Deze heten nu ‘Herontwikkeling Kaiserstraat 25’ . Emily Huibers is de projectmanager hiervan namens de gemeente. Voor deze herontwikkeling is een bestemmingsplanwijziging nodig. Hiertoe zal de gemeente een Nota van Uitgangspunten schrijven waarin de kaders worden gegeven voor deze herontwikkeling.
– De BC heeft zich aangemeld voor deze avond.

17 mei 2021

BC verzoekt De Sleutels om de inleverdatum van het advies te verzetten naar 24 mei. De Sleutels gaat akkoord.

23 mei 2021

BC dient haar advies m.b.t. het compensatieaanbod in bij De Sleutels.

25 mei 2021

Digitale informatieavond over de Plexuslocatie. Omwonenden waren onaangenaam verrast en vroegen waarom zij niet veel eerder over deze plannen geïnformeerd zijn door de gemeente.

31 mei 2021

De BC ontvangt op haar verzoek de link naar de powerpoint presentatie van bovengenoemde avond.

Juni 2021

1 juni

BC ontvangt reactie van directeur Sleutels op haar advies (zie 23 mei)

8 juni

– College B&W stuurt brief naar de gemeenteraad over compensatieaanbod Doelencomplex (PDF).
– De BC ontvangt die collegebrief van Sleutelstad. In de brief van Sleutelstad wordt de BC om een reactie gevraagd.

9 juni

Overleg Sleutels, HBE en BC.
Onderwerp zou de opzet van draagvlakmeting en inhoud en wijze van communicatie rondom die meting zijn. De Sleutels bleek echter de draagvlakmeting al naar de drukker te hebben gestuurd. En daarmee daarmee de BC en HBE volkomen buiten spel te hebben gezet.

12 juni

BC stuurt reactie naar Sleutelstad n.a.v. de vraag die Sleutelstad stelde over de collegebrief van 8 juni (link)

15 juni

Bewoners krijgen van de Sleutels de draagvlakmeting met bijbehorende informatie in de bus.

16 juni

Bewoners krijgen brief in bus van Carlo Cornelis over de collegebrief van 8 juni.
Brief is een dubbelgevouwen kopietje zonder envelop en de in de brief aangekondigde bijlagen ontbreken.

17 juni

– BC stuurt een klacht naar de directeur van de Sleutels n.a.v. de teleurstellende gang van zaken tijdens het overleg op 9 juni
– BC ontvangt een reactie van de directeur van de Sleutels op haar eerder die dag ingediende klacht.
– Bewoners ontvangen opnieuw een brief van Carlo Cornelis, deze keer geen kopie en wel in een envelop. Bijlagen ontbreken wederom.
De bijlagen worden later die dag alsnog, met een kort briefje, bij de bewoners in de bus gedaan.

24 juni

– Op Sleutelstad verschijnt een artikel en interview met de directeur van de Sleutels over de draagvlakmeting.
– In het Leids Dagblad verschijnt een artikel over beïnvloeding bij de draagvlakmeting door medewerkers van de Sleutels.
Sleutels maakt bewoners Leidse Doelencomplex bang om tegen verhuizing te stemmen, zeggen bewonerscommissie en huurdersclub.

29 juni

HBE stuurt brief naar de raadscommissie Stedelijke ontwikkeling. (link)

30 juni

BC dient haar 5e WOB-verzoek in.
Dit verzoek betreft de periode 1 januari 2012 t/m juni 2021.

Juli 2021

6 juli

Mare Online: Mogelijk minder ruimte in Humanities Campus door hogere grondstofprijzen

8 juli

BC maakt, op haar eigen verzoek, kennis met de nieuwerrector magnificus, prof.dr.ir. Hester Bijl.
Ook aanwezig zijn de vicevoorzitter van het College van Bestuur drs. Martijn Ridderbos en de heer Leenders.

15 juli

BC wordt telefonisch op de hoogte gesteld van de uitslag van de draagvlakmeting, alle bewoners ontvangen een brief van de Sleutels met de uitslag.

– Op de site van de Sleutels staat een bericht over de uitslag:
– De gemeente en universiteit reageren middels een persbericht.
– Artikel op Mare-online
– Artikel en interview met BC op Sleutel stad
– Artikel in Leids Dagblad

Meerderheid van het Doelencomplex is tegen bouw van Humanities Campus, Sleutels trekt zich terug uit het project

21 juli

Artikel in Leids Dagblad:
Lot bewoners Doelencomplex in handen van gemeenteraad, Kroon en rechter

22 juli

BC vraagt de advocaat, waar zij al eerder is geweest, om een afspraak om een eventueel proces door te spreken. Inspraak voor de bestemmingsplanwijziging staat nl. nog steeds op de gemeenteagenda: deze verschoof van 7 september naar 31 augustus a.s.

Augustus 2021

16 augustus

Een zeer bij onze zaak betrokken Leidenaar doet bij de BC verslag van de door hem georganiseerde  bijeenkomst ‘van buitenstaanders’ op 13 augustus.  Hierin werd besproken hoe tegenwicht tegen de op handen zijnde bestemmingsplanwijziging te organiseren ( op 13 aug.)

September 2021

13 september

BC brengt bewonersbrief rond met een laatste update over de stand van zaken: 28 sept. a.s. is gelegenheid tot inspreken over de bestemmingsplanwijziging.

15 september

Overleg van BC en helpers met de HBE om inspreekteksten voor te bereiden en op elkaar af te stemmen. Degenen die zich hebben opgegeven om in te spreken hebben tot op heden nog steeds geen bericht gehad van de gemeente. Besloten wordt dat de BC de griffier hierover zal bellen.

16 september

– De wethouder belt de BC met het volgende bericht:

 

 

 

– Mare Online: Sloop Doelencomplex gaat niet door, plan Humanities Campus geschrapt.

19 september

Buurtborrel om te vieren dat onze huizen blijven staan.

23 september

– Mare Online: de Campus die er toch niet kwam

24 september

– Mare Online: Hoe de universiteit zelf het graf van de campus groef

 

April 2022

7 april

Mare Online:
Humanities Campus past toch wel op dezelfde plek

past toch wel!

Posted in: In het nieuws

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress